تست نفوذپذیری،امنیت شبکه ISMS

امروزه با گسترش تهدیدهای امنیتی، وجود یک ساختار امن در سازمانها و ادارات ضروری به نظر می رسد سازمان هایی که موجودیتشان به طور عمومی به فن آوری اطلاعات وابسته است باید از تمامی ابزارهای ممکن برای محافظت از اطلاعات استفاده کنند. جهت دستیابی به امنیت قابل قبول اطلاعات به همکاری مشتریان، شرکای تجاری و دولت نیاز خواهد بود. در ضمن بررسی دوره ای امنیت اطلاعات توسط سازمانهای امنیتی یک روش مقبول در این زمینه خواهد بود پیاده سازی استانداردهای امنیتی موجود نیز، سازمانها را در نیل به اهداف خود یاری می رساند. پیاده سازی به طور اساسی در دو سطح صورت می گیرد، در سطح اول که سطح کلی می باشد تمرکز بر روی پروسه های تجاری و امنیتی می باشد به طوریکه فرهنگ امنیت اطلاعات به عنوان مفاهیم اصلی این سطح مورد بررسی قرار می گیرد و سعی می گردد رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان ها اصلاح شده و معیارهای امنیتی در تمام سطوح سازمانی تفهیم گردد در سطح دوم، پیاده سازی فنی و با جامعیت بیشتر صورت می گیرد که با استفاده از استانداردهای بین المللی و سیستم ها و ابزارهای لازم صورت می گیرد. بعد از پیاده سازی پروسه های مدیریتی و تجاری و نیز پیاده سازی فنی و عملیاتی امنیت، سازمان تا حد قابل قبولی می تواند از پوشش مناسب مدیریت امنیت اطلاعات اطمینان پیدا نماید.

گروه شرکت های طلایه داران با توجه به توانایی فنی کادر فنی مهندسی خود و ارتباط با شرکتهای خارجی مطرح در این زمینه، توانائی ارائه خدمات مرتبط با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را با کیفیت بسیار بالا برای سازمانهای متقاضی دارا میباشد. شرح خدمات قابل ارائه در چارچوب این مقوله عبارتند از:

  • مشاوره، طراحی، پیاده سازی، بازنگری و تضمین
  • فرهنگ سازی و آموزش شامل برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی
  • تهیه طرح توجیهی با استفاده از روشهای تست نفوذ و ارزیابی نقاط ضعف امنیتی
  • مشاوره در خصوص تهیه مراحل مناسب جهت ارتقاء وضعیت امنیتی سازمان و تهیه RFP های مرتبط جهت انتخاب مجری شایسته برای پیاده سازی ISMS
  • دعوت از شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه های بین المللی جهت سر ممیزی و صدور گواهینامه
فارسی