نمایشگاه جی تکس دبی – حسین علی محمدی – سال 95
سیستم تیکتینگ