نمایشگاه رمز شرکت طلایه داران- سال 91
سیستم تیکتینگ