نمایشگاه جی تکس دبی – حسین علی محمدی – سال 94
سیستم تیکتینگ