نمایشگاه ایپاس حسین علی محمدی – سال 97
سیستم تیکتینگ