مهمانی نهار آقای آسیابی – شرکت طلایه داران – سال 96
سیستم تیکتینگ