سال 86 – پاساژ سهند شرکت طلایه داران
سیستم تیکتینگ