سالگرد تاسیس شرکت طلایه داران – سال95
سیستم تیکتینگ