سالگرد تاسیس شرکت طلایه داران – سال 94
سیستم تیکتینگ