سالگرد تاسیس شرکت طلایه داران – سال 93
سیستم تیکتینگ