سالگرد تاسیس شرکت طلایه داران – سال 90
سیستم تیکتینگ