دفتر شرکت طلایه داران حسین علی محمدی – سال 98
سیستم تیکتینگ