حضور شرکت طلایه داران درسمینار شرکت داده های رسا – سال 96
سیستم تیکتینگ