حسین علی محمدی استانبول نمایشگاه CeBIT – سال 94
سیستم تیکتینگ