دومین رویداد آموزشی طراحی فیزیکی مراکز داده برگزار گردید
سیستم تیکتینگ
فارسی